1933

Năm 1933, A. O. Smith phát minh thành công công nghệ tráng men sử dụng cho các bình chứa ủ bia đầu tiên trên thế giới.

Hẹn lịch
tư vấn
Hẹn lịch tư vấn
Hẹn lịch tư vấn

Danh sách so sánh