Tôi có cần quan tâm tới chất lượng nước đầu vào khi dùng đèn UV không?

Đèn UV không thể dùng riêng biệt trong quá trình xử lý nước mà cần kết hợp với các bước tiền lọc khác. Nước đầu vào trước khi qua đèn UV cần phải là nước đã được lọc qua bộ lọc đầu nguồn. Để đạt hiệu quả tối ưu, yêu cầu đối với đèn UV là cần lắp đặt sau hệ thống lọc.

Danh sách so sánh