1918

Năm 1918 A. O. Smith đã phát triển thành công kỹ thuật hàn tráng. Đây là bước đột phá dẫn đến sự phát triển của công nghệ hàn hồ quang điện sau này.

Danh sách so sánh