2011 – A. O. Smith Việt Nam

2011

Năm 2011, A. O. Smith đã rút khỏi lĩnh vực kinh doanh động cơ điện quyết tâm dẫn đầu công nghệ nước toàn cầu.

Danh sách so sánh