Customer – A. O. Smith Việt Nam

Customer Service Executive


1.    POSITION SUMMARY/TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ

Tittle

Chức danh

Customer Service Executive

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Work level & Grade/Cấp bậc

WL…/GR…

Cấp …/bậc …

Division

Phòng ban

Head office

Văn phòng hội sở

Working location

Nơi làm việc

HN city

Tp.  Hà Nội

Working time

Làm việc

48hours/week

48 giờ/ tuần

WORK RELATIONSHIP/QUAN HỆ CÔNG VIỆC

Report to

Báo cáo cho

§  Customer Service Team Leader or Customer Service Manager

Trưởng nhóm bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc Trưởng Bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Supervised position

NV cấp dưới

§  Nil

Không có

Internal relationship

Quan hệ nội bộ

§  Sales, Technical, Warehouse, Marketing

Kinh doanh, Kỹ thuật, Kho vận, Marketing.

External relationship

Quan hệ bên ngoài

§  Customers, Distributors, Supermarkets, ASCs, Freelancers

    Khách hàng, Nhà phân phối, Siêu thị điện máy, TTBH, freelancer

PRINCIPAL DUTIES & RESPONSIBILITIES/ Nhiện vụ và trách nhiệm chính

1.    Customer Service/Dịch vụ khách hàng

To provide customer  service in excellent quality, accuracy and on-time and ensure customers sastify

Cung cấp dịch vụ khác hàng có chất lượng hoàn hảo, chính xác, đúng giờ, đảm bảo mang đến cho khách hàng sự hài lòng

·         Receive all incoming (inbound) calls and queries form customers or partners, handle or coordinate with other functions (technician, ASC or freelancer) and follow up  and update until the calls are closed and customers satisfy with us./

Tiếp nhận các cuộc gọi, yêu cầu từ phía khách hàng hoặc đối tác, tự xử lý hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan (kỹ thuật viên, TTBH hoặc cộng tác viên), sau đó theo dõi, cập nhật đến khi vấn đề được xử lý và khách hàng hài lòng.

·         Deliver outbound calls: happy calls, following up calls and other calls as required.

Thực hiện định kỳ các cuộc gọi khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, các cuộc gọi theo dõi và các cuộc gọi khác khi được yêu cầu.

·         Ensure 1/1 promise (Customer just needs to call 1 time, 1 hour response) is met for every customer

Đảm bảo lời hứa 1/1 (khách hàng chỉ cần gọi 1 lần, 1 giờ phản hồi) đạt được cho mọi khách hàng.

·         Provide on time and acc urated reports/analysis/suggestions as required by line manager.

Nộp các báo cáo, phân tích, đề xuất kịp thời theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

·         Recording and keeping document and data carefully

Ghi chép và lưu trữ tài liệu, dữ liệu cẩn thận

·         Other tasks as require by Line Manager from time to time.

Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

 

 

COMPETENCIES REQUIRED/ Yêu cầu năng lực

Competency/Năng Lực

Descriptive Summary/Mô tả

Deliver Results

Đạt kết quả công việc

The drive and ambition to achieve goals/objectives of company or to deliver outstanding customer service

Tham vọng và luôn nhắm tới đạt mục tiêu cả công ty hặc mục tiêu cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo

Act Commercially

Hành động hiệu quả

Being able to look at situations from a commercial perpective, can be from a small things such as saving powder, paper, etc to big things such keep company’s property in good condition and always acting as an owner.

Luôn đánh giá, nhìn nhận sự việc trên góc độ của người làm kinh doanh hiệu quả, có thể đánh giá từ việc nhỏ như tiết kiệm điện, giấy tới những  việc lớn hơn như luôn bảo vệ tài sản của công ty trong điều kiện tốt nhất và luôn hành động như một người chủ công ty

Manage Self/

Điều tiết bản thân

Managing our own emotions to remain calm, focused and optimistic while dealing with a constant stream of tough demands.

Quản lý cảm xúc của chính mình để giữ bình tĩnh, tập trung và lạc quan trong khi đối phó với một chuỗi liên tục các yêu cầu khó khăn.

Work With Others/

 Làm việc với người khác

Building relationships and collaborating with others (e.g. customers, colleagues, partners) to achieve our mission.

Xây dựng mối quan hệ và hợp tác tốt với khách hàng và các bộ phận khác (đồng nghiệp, đối tác) để hoàn thành mục tiêu của công ty

SO SÁNH

Danh sách so sánh