2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15678.066199265433!2d106.704559!3d10.7716931!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f4138cf4909%3A0xaa966d5f7d098671!2sBitexco%20Financial%20Tower!5e0!3m2!1sen!2s!4v1625669612700!5m2!1sen!2s" width="600" height="450"</iframe>

####

08h00-18h00 (Thứ Hai - Chủ Nhật)

####

https://goo.gl/maps/LfL7NPFhCPwtKd3f6

Danh sách so sánh