1972

Năm 1972, A. O. Smith bắt đầu mở rộng hoạt động sang Châu Âu với một cơ sở lắp ráp và chế tạo đầu tiên tại Veldhoven, Hà Lan, Châu Âu.

Danh sách so sánh